Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:
Pn - Pt 8.30 - 19.30,
AKTUALNE GODZINY OTWARCIA

A- A A+
tło
13 maj 2015
UCHWAŁA NR XV/257/12
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia 29 lutego 2012 r.
 
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hugona Kołłątajaw Dąbrowie Górniczej
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz. 539 z 1997 r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 13. ust 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala statut Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja w następującym brzmieniu:

 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, zwana dalej „Biblioteką", utworzona w 1945 r., jest samodzielną instytucją kultury i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności:
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. ze zmianami);
- Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami);
- Ustawy z dnia 21 stycznia 2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej ( Dz. U. Nr 12, poz. 136 z 2000r.);
- niniejszego statutu.

§ 2.

Siedzibą Biblioteki i terenem jej działalności jest miasto Dąbrowa Górnicza.

§ 3.

Organizatorem Biblioteki jest Gmina Dąbrowa Górnicza, która zapewnia warunki jej działalności i rozwoju na poziomie odpowiadającym jej zadaniom i wymogom współczesności.

§ 4.

Biblioteka posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 5.

Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6. 1.
Nadzór nad działalnością biblioteki sprawuje Prezydent Miasta, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Śląska.

§ 7.

Biblioteka używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie a w otoku napis z nazwą.

 
Rozdział 2.
Cele i zadania Biblioteki

§ 8.

Celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa.

§ 9.
Do zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowanie, ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych w dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności;

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta;

- udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta;

- tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych;

- organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego;

- tworzenie, uzupełnianie oraz udostępnianie komputerowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych, a także prowadzenie i udostępnianie zbiorów prasowych i naukowych;

- współdziałanie z bibliotekami innych sieci krajowymi i zagranicznymi, instytucjami upowszechniania kultury i organizacjami pozarządowymi dla systematycznego wzrostu poziomu zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;

- prowadzenie działalności wydawniczej;

- badanie poziomu i stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie działania Biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji w tym zakresie;

- inne działania dla zaspokajania potrzeb społeczności miasta i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

 
Rozdział 3.
Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 10. 1.

Biblioteką kieruje Dyrektor Biblioteki, powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor Biblioteki zarządza działalnością Biblioteki przy pomocy jednego Zastępcy Dyrektora.

3. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza.

4. Zastępca Dyrektora działa w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteki zastępuje go Zastępca w zakresie udzielonego przez Dyrektora Biblioteki pełnomocnictwa.

6. W przypadku braku obsady stanowiska Dyrektora Biblioteki, jego obowiązki pełni Zastępca, do czasu powołania Dyrektora.

§ 11. 1.

Stosunki pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor.

2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki winni posiadać kwalifikacje określone w przepisach odrębnych.
3. Wynagradzanie pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej, zgodnie obowiązującymi przepisami.

§ 12. 1.

Strukturę Biblioteki tworzy Biblioteka Główna wraz z filiami bibliotecznymi.

2. Sieć Biblioteki obejmuje placówki wyszczególnione w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 13.

Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia, fundacje, kluby książki, kluby zainteresowań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14.
Organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania jej komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, nadany na zasadach i trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
 
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 15. 1.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków oraz w oparciu o plan finansowy, kierując się zasadami efektywności, celowości i rzetelności ich wykorzystania.

2. Działalność Biblioteki finansowana jest z :

a) dotacji budżetowych w formie:
- dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

- dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

- dotacji celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

b) dodatkowo wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn, zapisów osób prawnych i fizycznych.

c) opłat za usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach.

3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

4. Wydatki na całkowitą działalność Biblioteki pokrywane są z przychodów.

§ 16. 1. Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalna, między innymi w zakresie usług i wynajmu pomieszczeń.

2. Środki uzyskane ze źródeł wymienionych w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.

 
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 17.

Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki może dokonać Organizator Biblioteki w trybie i na warunkach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 18.

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie jego nadania.

§ 19.

Traci moc uchwała nr XXXIX/668/09 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 21.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
 
Załącznik do Uchwały Nr XV/257/12
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 29 lutego 2012 r.

Wykaz placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hugona Kołłątaja
DYREKCJA
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 25
Filia nr 1
42-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Wojska Polskiego 43
Filia nr 2
42-520 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice
ul. Chemiczna 2
Filia nr 3
41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. J. Wybickiego 3a
Filia nr 4
41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Reymonta 14
Filia nr 5
41-303 Dąbrowa Górnicza - Gołonóg,
Al. J. Piłsudskiego 32
Filia nr 6
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13
Szpital Miejski
Filia nr 7
41-303 Dąbrowa Górnicza - Gołonóg,
ul. Kasprzaka 46
Filia nr 8
42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Wielkie,
ul. Ofiar Katynia 93
Filia nr 9
42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce Małe,
ul. Główna 61
Filia nr 10
42-520 Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice,
al. Zwycięstwa 91
Filia nr 13
42-523 Dąbrowa Górnicza - Łosień,
ul. Pocztowa 3
Filia nr 14
42-524 Dąbrowa Górnicza - Okradzionów,
ul. Górna 1
Filia nr 15
42-525 Dąbrowa Górnicza - Błędów,
ul. Żołnierska 180
Filia nr 16
42-522 Dąbrowa Górnicza - Tucznawa,
ul. Ks. Stanisława 1
Filia nr 17
42-520 Dąbrowa Górnicza - Ujejsce,
ul. Mieszka I 20
Filia nr 18
41-310 Dąbrowa Górnicza - Mydlice,
ul. Legionów Polskich 131a
Filia nr 20
41-303 Dąbrowa Górnicza - Łęknice,
ul. Topolowa 32
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak

Nasi Partnerzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej ul. Tadeusza Kościuszki 25 tel. 32 639 03 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bip

Odwiedzin dzisiaj: 802
Odwiedzin w tygodniu: 5026
Odwiedzin w miesiącu: 3458
Odwiedzin w zeszłym roku: 0
Wszystkie: 3532165